Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Tiểu học, THCS, THPT) - VAS Hanoi
Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Tiểu học, THCS, THPT) - VAS Hanoi
Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Tiểu học, THCS, THPT) - VAS Hanoi
Chương trình học
Chương trình học được thiết kế tạo nền tảng học tập vững vàng cho học sinh, thiết lập và phát triển tư duy phân tích phản biện cùng các hoạt động ngoại khóa đa dạng.
Cuộc sống học đường
Chương trình học được thiết kế tạo nền tảng học tập vững vàng cho học sinh, thiết lập và phát triển tư duy phân tích phản biện cùng các hoạt động ngoại khóa đa dạng.